Bilimsel Araştırma Projeleri (Anadolu Üniversitesi)
 1. Phlomis L. Üzerinde in vitro/in vivo Aktivite Çalışmaları ve Fitokimyasal Analizler -BAP 1807S259 (2018-devam ediyor)
 2. Bazı Narenciye türleri Üzerine Farmakognozik Araştırmalar -BAP 1806S235 (2018-devam ediyor)
 3. Farklı bitkisel yağ kombinasyonlarının üst solunum yolu patojenlerine karşı antibakteriyel ve antienflamatuvar etkinliklerinin değerlendirilmesi -(BAP 1604S160) (2016-2019)
 4. Monoterpenik Fenol Polimerlerinin Poli(laktik Asit) ve Kitosanın Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi -BAP 1508F601 (2015-2018)
 5. Matrin ve Oksimatrin Mikrobiyal Transformasyonu ve Metabolitlerinin Kolinesteraz İnhibisyonu -BAP YL 1601S029 (2016-2018)
 6. Lavandula latifolia Medik. Uçucu Yağının Anjiyogenez ve Bazı Matriks Metalloproteinaz (MMP) Enzimleri Üzerine Etkileri -BAP YL 1601S030 (2016-2017)
 7. Benzodioksol halkası içeren tiyosemikarbazon türevlerinin antikanser ve antikolinesteraz etkilerinin belirlenmesi- BAP 1407S336 (2014-2016)
 8. Hidrazon Kalıntısı İçeren Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi ve Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi – BAP 1403S066 (2014-2016)
 9. Sinüzit Patojenlerinin Uçucu Yağ ve Bileşenler ile İnhibisyonu – BAP1309S319 (2013-2015)
 10. Antimikrobiyal Maddelerin Etkinliğini Arttıran Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Belirlenmesi- BAP DR.1301S005 (2013-2016)
 11. DOĞAL KAYNAKLARDAN SİSTATİNLERİN İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ – BAP 1105S100 (2011-2013)
 12. Tetrahidrokarvon’un Biyotransformasyonu ve Biyolojik Etkileri- BAP1104S08 (2011-2012)
 13. YENİ HİDRAZON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLERİ VE ANTİBAKTERİYEL ETKİ ÇALIŞMALARI- BAP 1103S060 (2011-13)
 14. Bazı Sübstitüe Pirazolin Türevlerinin Sentezlenmesi ve Antifungal Etkilerinin Araştırılması (BAP 1001S41) (2010-2012)
 15. Farmakope Kalitesinde Bitkisel Drog Hazırlanması – BAP- 060301 (2006-2008)
 16. Türkiye’de yetişen Sideritis türlerinde asetilkolinesteraz (AChE) inhibitor aktivitenin araştırılması-BAP- 060321 (2006-2008)
 17. Türk Pimpinella Türlerinin Uçucu Yağları (AÜAF000334) (2000-2002)
 18. Doğal ve Aromatik Maddelerin Mikrobiyal Biyotransformasyonu ve Biyolojik Etki Testleri (AÜAF980312) (1998-2000)